Dodałeś do koszyka 1 element:
 • Domena dupa.com129 PLN
Masz 3 elementy w koszyku:
 • Hosting Orion dupa129 PLN
 • Domena dupa.pl5,99 PLN
 • Domena dupa.com.pl3,99 PLN
 • Suma145,76 PLN
 • VAT 35,76 PLN
 • brutto 187,76 PLN

REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu ecenter.pl§1
Definicje


1. ecenter.pl – serwis internetowy, za pośrednictwem którego można korzystać z wszystkich usług internetowych świadczonych przez Ecenter SA pod adresem internetowym ecenter.pl (lub odpowiednich domenach podrzędnych dedykowanych dla poszczególnych usług).

2. System – wszystkie moduły oprogramowania pozwalające na realizację usług poprzez serwis ecenter.pl

3. Użytkownik – klient lub potencjalny klient testujący usługi w okresie próbnym. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna.

4. Operator – podmiot odpowiedzialny za administrację oraz prawidłowe funkcjonowanie serwisu ecenter.pl

5. Usługa – dowolna usługa świadczona przez operatora za pośrednictwem serwisu ecenter.pl za wyjątkiem usług rejestracji domen.

6. Rejestracja domeny – usługa rejestracji domeny internetowej dla użytkownika przez

7. Usługa testowa – usługa świadczona w trakcie okresu testowego przed dokonaniem zapłaty przez użytkownika.

8. Konto użytkownika – przestrzeń w serwisie eceter.pl zarządzana przez użytkownika, grupująca wszystkie wykonane operacje, zakupione usługi oraz faktury i płatności w ramach współpracy z ecenter.pl

9. Panel administracyjny – wydzielona część serwisu ecenter.pl, w której użytkownicy mają możliwość zarządzania swoim kontem oraz zakupionymi usługami.

10. Formularz zamówienia – formularz zamieszczony w serwisie ecenter.pl pozwalający na złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną przez użytkownika.

11. Rozliczenie abonamentowe - forma rozliczenia za zakupione usługi polegająca na zapłacie z góry ustalonej kwoty za określony okres użytkowania usług (najczęściej rok lub 2 lata).

12. Rozliczenie za zasoby – forma rozliczenia za zakupione usługi polegająca na opłacie w formie mikropłatności wyłącznie za wykorzystane zasoby (takie jak np.: powierzchnia dyskowa, transfer danych, moc obliczeniowa, liczba kont email, powierzchnia baz danych i inne) tylko za faktyczny czas oraz zakres ich użytkowania.

13. Konto rozliczeniowe – indywidualny rachunek bankowy związany z kontem użytkownika oraz konto księgowe na którym prowadzone są wszystkie rozliczenia finansowe z użytkownikiem. Aktualne saldo oraz historia rozliczeń są widoczne dla użytkownika w panelu administracyjnym.

14. Konto punktowe – wirtualne konto rozliczeniowe punktów gromadzonych przez użytkownika w programie partnerskim, które mogą być wykorzystane na opłacenie zamówionych usług, wymienione na nagrody z katalogu lub też zamienione na gotówkę którą użytkownik może wypłacić.

15. Operator płatności – podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz operatora.

16. Wpłata - przelew bankowy na rachunek konta rozliczeniowego użytkownika lub transakcja kartą płatniczą zrealizowana przez system ecenter.pl we współpracy z operatorem płatności.

17. Zapłata – prawidłowo opisana (zgodnie z wytycznymi ecenter.pl) wpłata lub ekwiwalent kwoty pobrany z konta punktowego w celu rozliczenia zamówienia lub odpowiednia kwota przeksięgowana z konta rozliczeniowego na poczet zamówionych usług. Zapłata różni się od wpłaty tym, że jest związana z konkretnym zamówieniem i rozlicza zobowiązanie użytkownika.

18. Nadpłata, przedpłata – każda kwota która nie została rozliczona ze zobowiązaniem użytkownika i składa się na saldo konta rozliczeniowego.

19. Automatyczne księgowanie zapłat – proces automatycznego kojarzenia wpłat użytkownikóoacute;w ze zobowiązaniami na podstawie poprawnych opisów wpłat. W przypadku gdy wpłata nie może być automatycznie skojarzona przez system ze zobowiązaniem zostanie zaksięgowana jako przedpłata na koncie rozliczeniowym.

20. Email użytkownika – adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w panelu administracyjnym jako adres do komunikacji operatora z użytkownikiem. Wiadomość wysłana na email użytkownika przez operatora jest traktowana jako skuteczne powiadomienie użytkownika przez operatora.

21. BOK – departament obsługi i wsparcia dla użytkowników systemu obsługujący wszelkie problemy i zapytania użytkowników.

22. Archiwizacja online – szczególny rodzaj usługi polegający na przechowywaniu dowolnych plików oraz kopii zapasowych użytkownika w centrum danych ecenter.pl. usługa nazywana jest również Backup online, Kopia online lub Cloud Backup.

23. Chmura obliczeniowa – szczególny rodzaj usługi polegający na udostępnianiu infrastruktury jako usługi za pomocą technologii Cloud Computing. Dzięki niej użytkownik może skonfigurować własne skalowalne serwery którymi zarządza we własnym zakresie i które przeznaczone są wyłącznie do jego dyspozycji.

§2
Postanowienia ogólne


1. Właścicielem oraz wyłącznym operatorem serwisu internetowego ecenter.pl jest Ecenter Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.

2. Z usług firmy Ecenter SA korzystać może każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa na obszarze całego świata.

3. Zarówno operator jak i użytkownik działają w ramach przepisów prawa polskiego i zobowiązują się do ich przestrzegania.


§3
Rejestracja i zamawianie usług


1. Użytkownik przed skorzystaniem z oferty ecenter.pl rejestruje się i zakłada swoje konto użytkownika.

2. Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest podać prawidłowe dane adresowe i kontaktowe podmiotu, który reprezentuje, lub własne w przypadku osób fizycznych. W szczególności należy zadbać o to aby regularnie czytać pocztę z adresu podanego jako email użytkownika, oraz bezzwłocznie aktualizować dane kontaktowe w przypadku ich zmiany.

3. Zamówienia na usługi oraz rejestrację domen składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu ecenter.pl i zamieszczonego w nim formularza zamówienia.

4. Użytkownik przed zakupem dowolnej usługi ma możliwość bezpłatnego przetestowania jej działania. Szczegółowe zasady testowania usług zostały omówione w §3.

5. Usługi aktywowane są przez operatora w sposób automatyczny po zarejestrowaniu w serwisie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia jako usługi testowe.

6. Wybrane usługi wymagają więcej czasu na ich uruchomienie, jednak proces ich uruchamiania i konfiguracji jest rozpoczynany bezzwłocznie, a użytkownik zostanie poinformowany przez ecenter.pl o jego zakończeniu.

7. Rejestracja domen ze względu na swoją specyfikę oraz brak możliwości uruchomienia okresu testowego jest realizowana bezzwłocznie, ale dopiero po dokonaniu zapłaty w ecenter.pl

8. W przypadku rozliczeń abonamentowych system wystawia i wysyła drogą elektroniczną na email użytkownika fakturę pro-forma za którą należy dokonać zapłaty.

9. W przypadku rozliczeń za zasoby system automatycznie pobiera zapłaty z konta rozliczeniowego i nie jest wymagane opłacanie konkretnych faktur pro-forma.


10. Złożenie zamówienia na rejestrację dowolnej domeny z końcówką .pl wiąże się z akceptacją Zasad Rejestracji i Utrzymywania Domen Internetowych NASK(http://dns.pl/regulamin.html)


§4
Testowanie usług


1. W przypadku rozliczeń abonamentowych testowanie zamówionych usług jest możliwe przez okres 30 dni od momentu złożenia zamówienia i wystawienia faktury pro-forma przez system.

2. W przypadku rozliczeń za zasoby testowanie realizowane jest w taki sposób, że konto punktowe zostaje zasilone przez operatora liczbą punktów będącą ekwiwalentem kwoty określonej w aktualnej promocji i dzięki temu użytkownik ma określoną pulę zasobów do wykorzystania bez konieczności dokonywania zapłaty.

3. Wybrane usługi testowe mogą być ograniczone według uznania operatora ze względów bezpieczeństwa w taki sposób aby uniemożliwić wykorzystywanie ich do łamania przepisów prawa lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem (np.: wysyłanie spamu, włamania itd..)

4. usługi testowe nie są usługami gwarantowanymi. Operator może w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestać świadczenia usługi dla wybranego użytkownika oraz usunąć z serwerów wszystkie jego dane bez wcześniejszego uprzedzenia. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku podejrzeń o wykorzystywanie usług niezgodnie z prawem lub niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sytuacji gdy podane zostały nieprawidłowe dane adresowe lub kontaktowe dla danego konta użytkownika.

5. Nie ma możliwości testowania usług rejestracji domen. Ze względu na ich charakter będą one świadczone dopiero po dokonaniu zapłaty.

6. W przypadku gdy użytkownik po przetestowaniu usług decyduje się na kontynuację ich świadczenia wystarczy że dokona zapłaty za fakturę pro-forma (rozliczenie abonamentowe) lub zasili wpłatą konto rozliczeniowe aby system mógł dokonywać automatycznie zapłat za wykorzystane zasoby (rozliczenie za zasoby).

7. W przypadku rozliczeń abonamentowych jedynym wyznacznikiem zakończenia okresu testowego usługi, a tym samym przedłużenia jej ważności na cały okres abonamentowy jest dokonanie zapłaty za fakturę pro-forma która jej dotyczy.

8. W przypadku rozliczeń za zasoby jedynym wyznacznikiem zakończenia okresu testowego usługi jest pierwsze zasilenie konta rozliczeniowego w kwocie pozwalającej na swobodne pobieranie odpowiednich opłat za wykorzystane zasoby.


§5
Odnawianie usług


1. W przypadku rozliczeń abonamentowych co najmniej 7 dni przed upływem okresu abonamentowego danej usługi operator informuje klienta wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na email użytkownika wraz z nową fakturą pro-forma którą należy opłacić. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego okresu abonamentowego nie zostanie dokonana zapłata za kolejny okres abonamentowy, usługa jest blokowana w taki sposób że dane użytkownika nie zostają skasowane, ale jego usługi mogą nie działać poprawnie. Zakres blokady zależy wyłącznie od uznania operatora. Jeżeli w okresie blokady usług zostanie dokonana zapłata następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ich ważności na kolejny okres abonamentowy. Jeżeli w terminie 14 dni od momentu zablokowania usługi (wygaśnięcia poprzedniego abonamentu) użytkownik nie dokona zapłaty operator usunie konto użytkownika oraz wszelkie jego dane zapisane na serwerach, a ich odzyskanie nie będzie w przyszłości możliwe.

2. W przypadku rozliczeń za zasoby co najmniej 7 dni przed prognozowanym przez system brakiem środków na koncie rozliczeniowym pozwalającym na opłacenie zasobów w kolejnym okresie rozliczeniowym operator informuje klienta wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na email użytkownika o konieczności zasilenia konta rozliczeniowego. Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymana powyższej wiadomości nie zostanie dokonane zasilenie konta rozliczeniowego w kwocie wystarczającej na opłacenie zasobów w kolejnym okresie rozliczeniowym, usługa jest blokowana w taki sposób że dane użytkownika nie zostają skasowane, ale jego usługi mogą nie działać poprawnie. Zakres blokady zależy wyłącznie od uznania operatora. Jeżeli w okresie blokady usług zostanie dokonana zapłata następuje natychmiastowe odblokowanie pełnego dostępu do usług. Jeżeli w terminie 14 dni od momentu zablokowania usługi użytkownik nie dokona zasilenia konta rozliczeniowego operator usunie konto użytkownika oraz wszelkie jego dane zapisane na serwerach, a ich odzyskanie nie będzie w przyszłości możliwe.

3. Z chwilą zablokowania usługi, tracą ważność wszystkie usługi od niej zależne (np. aliasy do kont e-mail, konta e-mail w serwisie wirtualnym etc.), niezależnie od długości opłaconego za nie abonamentu.

§6
Archiwizacja online


1. Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie ecenter.pl użytkownik posiada już skonfigurowane jedno konto dostępowe do usługi archiwizacji online i aby zacząć z niej korzystać nie musi dokonywać żadnego zamówienia.

2. Usługa archiwizacji online jest świadczona wyłącznie w oparciu o rozliczenia za zasoby.

3. Usługa jest świadczona za pomocą ogólnodostępnego API Rackspace CloudFiles i można z niej korzystać za pomocą dowolnego programu do archiwizacji obsługującego ten protokół.

4. Możliwa jest również integracja systemów informatycznych użytkownika w zakresie automatycznej archiwizacji dokumentów lub danych za pomocą API. Nie wymaga to żadnych dodatkowych ustaleń z operatorem.

5. Operator udostępnia również użytkownikom bezpłatnie własne narzędzie do przesyłania plików na serwer i do wykonywania kopii zapasowej o nazwie Ecenter Cloud Backup. Program można pobrać z serwisu ecenter.pl

6. Wszelkie dane przesyłane w ramach usługi są chronione i przechowywane w 3 niezależnych kopiach na różnych serwerach.

7. Operator umożliwia w programie Ecenter Cloud Backup zaszyfrowanie danych składowanych na naszych serwerach z wykorzystaniem klucza szyfrowania (hasła) podanego przez użytkownika. Zastrzegamy jednocześnie że w przypadku gdy użytkownik zapomni hasła jakie podał przy wysyłaniu plików na serwery ecenter.pl nie ma możliwości technicznej odczytania tych danych przez nikogo, a zatem zostaną one utracone. operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego typu zdarzenia.

§7
Chmura obliczeniowa


1. W celu skorzystania z usług chmury obliczeniowej użytkownik musi aktywować tę usługę w panelu administracyjnym.

2. Konfigurowanie serwerów realizowane jest w dedykowanym narzędziu administracyjnym do chmury obliczeniowej udostępnionym w panelu użytkownika. Do zamówień zasobów użytkownik nie wykorzystujemy w tym przypadku formularza zamówień ecenter.pl

3. Usługa chmury obliczeniowej jest świadczona wyłącznie w oparciu o rozliczenia za zasoby.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania serwerów skonfigurowania w ramach chmury ze względu na fakt że są to serwery zarżane wyłącznie przez użytkownika a operator nie ma do nich dostępu.

5. Operator nie świadczy usług administracji serwerami zainstalowanymi w chmurze obliczeniowej.

6. Jeżeli użytkownik zamawia serwer z systemem wymagającym zakupienia licencji użytkownika (np.: system Windows) to musi zadbać o zakup lub dzierżawę tej licencji we własnym zakresie.

7. Operator we współpracy z firmą Microsoft świadczy usługi dzierżawy legalnych licencji oprogramowania na serwery zainstalowane w chmurze obliczeniowej. Aktualny cennik oraz dodatkowe wyjaśnienia udostępniane są użytkownikom przez konsultantów BOK.

§8
BOK


1. Konsultanci BOK są do dyspozycji użytkowników drogą telefoniczną oraz poprzez email.

2. Godziny pracy oraz odpowiednie adresy email na które należy kierować sprawy dla BOK udostępnione są w serwisie ecenter.pl

3. Niezależnie od możliwości przeprowadzenia interaktywnych konsultacji z doradcami BOK drogą telefoniczną operator zastrzega, że jedynym wiążącym zleceniem dla BOK jest zlecenie przesyłane pocztą elektroniczną na odpowiedni adres email BOK.

§9
Prawa Użytkownika


1. Użytkownik może zakończyć współpracę z operatorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej lub aktualnego salda konta rozliczeniowego.

2. Każdy użytkownika ma prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach ogłaszanych w serwisie ecenter.pl na zasadach w niej określonych.

3. Użytkownik ma prawo zakończyć współpracę z operatorem bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie naruszenia przez operatora warunków współpracy określonych w niniejszym regulaminie. Przysługuje mu również w tym przypadku prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy (nie dotyczy opłat za rejestrację domen internetowych) oraz prawo do zwrotu aktualnego salda konta rozliczeniowego.

§10
Zobowiązania Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz do terminowego dokonywania zapłat zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz aktualnym cennikiem usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych podczas zamawiania usług oraz do niezwłocznego informowania operatora o wszelkich zmianach dotyczących fakturowania, a w szczególności: nazwy firmy, adresu firmy, adresu do korespondencji, NIP, zaprzestania działalności itp.

3. Zabrania się instalowania na kontach ecenter.pl jakichkolwiek treści erotycznych, pornograficznych, łamiących prawa autorskie i niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

§11
Prawa Operatora


1. Operator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia ciągłości dostępu do zablokowanej usługi oraz danych z nią związanych.

2. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania usług. W szczególności dotyczy to łamania tzw. Netykiety (reguł korzystania z sieci Intrernet), wysyłania spamu, działania na szkodę operatora lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z polskim prawem. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej oraz całego salda konta rozliczeniowego.

3. Serwisy o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem nie będą utrzymywane przez operatora. Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora. Operator rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Klienta.

4. W przypadku wpisania przez użytkownika nieprawidłowych danych w procesie rejestracji operator ma prawo skasować takie konto, co wiąże się z przepadnięciem wniesionych opłat abonamentowych oraz salda konta rozliczeniowego.

§12
Zobowiązania Operatora


1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz do:

 • stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które użytkownik dokonał zapłaty, o ile nie doszło do złamania postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania umowy,
 • wcześniejszego poinformowania użytkownika o konieczności czasowego odłączenia dostępu do wybranych usług związanych z konserwacją lub zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem,

  §13
  Rozliczenia finansowe i faktury


  1. Użytkownik dokonuje zapłat za usługi świadczone przez Operatora zgodnie z cennikiem usług serwisu ecenter.pl i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Stosownie do postanowień zawartych w przepisach dot. Podatku od towarów i usług (VAT) Klient upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez umieszczania podpisu z jego strony.

  3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT przez operatora wyłącznie w formie elektronicznej bez konieczności wysyłania pocztą papierowych egzemplarzy. Faktury dostarczane będą a adres email użytkownika oraz będą widoczne w panelu administracyjnym.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego dokonywania wpłat ze szczególnym uwzględnieniem postanowień regulaminu w zakresie różnicy pomiędzy wpłatą a zapłatą. Rozliczenia są realizowane przez system automatycznie a zatem niepoprawne wypełnienie opisu przelewu może skutkować brakiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty czyli brakiem zapłaty za zamówione usługi.

  5. W sytuacji nieprawidłowego wypełnienia opisu przelewu zostanie on zaksięgowany na konto rozliczeniowe a użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie rozliczyć wpłatę ze zobowiązaniem w panelu administracyjnym w celu dokonania zapłaty za usługi.

  6. Faktury VAT wystawiane są i wysyłane do użytkownika drogą elektroniczną po opłaceniu faktury pro-forma oraz po każdorazowym zasileniu konta rozliczeniowego.

  7. Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

  8. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen za usługi internetowe świadczone w ramach serwisu ecenter.pl nie dotyczą użytkowników którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.

  9. Użytkownika wszystkie wpłaty realizuje na swój indywidualny rachunek bankowy skojarzony z kontem rozliczeniowym którego numer jest widoczny w panelu administracyjnym oraz na fakturach pro-forma.

  10. Ceny zawarte w Cenniku usług są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT chyba że w cennik precyzuje tę kwestię inaczej.

  §14
  Zastrzeżenie wyłączenia odpowiedzialności


  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, itp.).

  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 • braku ciągłości świadczenia usług nie zawinione przez operatora,
 • nieprawidłowego użytkowania usług,
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta użytkownika,
 • nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez użytkownika,
 • działania czynników, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania w sieci TPSA lub innych operatorów telekomunikacyjnych),
 • kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp.),

  3. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usług dodatkowych zależnych od firm trzecich, jak np. powiadamianie o nowej poczcie via SMS, a także zastrzega sobie możliwość zmian zasad funkcjonowania usług tego typu bez informowania o tym użytkowników.

  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych związanych z brakiem dokonania zapłaty za usługi.


  §15
  Postanowienia końcowe


  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi użytkownika .

  2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  3. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  4. Opłata za usługi obejmuje tylko i wyłącznie korzystanie z zarejestrowanej usługi. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu komutowanego bądź jakiegokolwiek innego do sieci Internet, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont (modemy, komputer), a także rejestracji domeny, zaprojektowania serwisu WWW Klienta lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.

  5. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie realizacji współpracy, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

   

 • [X]

  Logowanie do konta

  Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!

  [X]

  Utworzenie konta

  Przeładuj
  Masz już konto?Zaloguj się!

  [X]

  Przypomnienie hasła

  Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!